ISSN:2602-4950

Günümüz Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına Genel Bir Bakış

Author:

Number of pages:
1-10
Language:
Türkçe
Year-Number:
2017-1

Bir ülkenin var olması için gerekli olan koşulların başında iyi işleyen bir ekonomi sistemi gelmektedir. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olması da o ülke içinde ve/veya o ülke adına dışarıda mal ve hizmet üreten işletmelerin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesine bağlıdır. Günümüzde bilişim ve teknolojideki hızlı değişim ve yenilikler, sermayenin sınırlar arasında kolayca dolaşımı anlamına gelen küreselleşme, artan rekabet, bilinçli müşteri talepleri, insan hakları ve çevre duyarlılığı konularında meydana gelen gelişmeler gibi birtakım faktörler işletmecilik alanında yeni bir paradigmanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Buna göre; bir işletmenin varlığını sürdürmesi ve ortalama getiri üzerinden kar elde etmesi için stratejik yönetim gibi konularda bilinç sahibi olması gerekmektedir. Bu nedenle bir işletmenin diğer fonksiyonların yanı sıra yönetim ve organizasyon işlevine özel bir ağırlık vermesi zaruri bir hal almıştır. Bu çalışmada ise günümüzde işletmelerin yönetim ve organizasyon alanında karşılaşabileceği bazı sorunlar genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunlara dikkat çekilerek daha iyi işleyen bir yönetim ve organizasyon işlevinin tesis edilebilmesi için konuyla ilgilenen tüm kesimlere faydalı olmak amaçlanmıştır.

Keywords


There comes a functioning economy system at the beginning of the conditions necessary for the existence of a country. The economy of a country being-well depends on the fact that the businesses producing goods and services in or outside that country to operate effectively and efficiently. Today, rapid changes and innovations in information and technology, globalization, which means easy circulation of capital among borders, increasing competition, conscious customer demands, developments in human rights and environmental awareness have all resulted in the emergence of a new paradigm in the field of business administration. According to this; it is necessary for businesses to have an awareness of issues such as strategic management in order to sustain its existence and profit on average return. For this reason, it has become imperative for a business to give special emphasis to the functions of management and organization more than other functions. In this study, it is tried to generally determine some problems that a business may encounter in the field of management and organization today. It is aimed to be useful to all interested parties in order to draw attention to these problems and to establish a functioning management and organizational function.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 7,592
Number of downloads 6,442

Share

Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.